Apparaat gegevens

Duidelijke omschrijving van de klacht *

Zet een beeld hier neer
of klik om een beeld toe te voegen
U kunt maximaal 3 afbeeldingen in jpg- of png-formaat toevoegen
U kunt ook een document in pdf-formaat toevoegen.
Maximum aantal tekens: 180. Je hebt tekens over.

Consument gegevens

Dealer gegevens

Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden Beko Netherlands BV (Beko)

Naast verplichtingen van de winkel waar u het apparaat heeft gekocht, biedt Beko de onderstaande garantie aan op door haar verhandelde apparaten.
Door een beroep te doen op deze garantie en/of service van Beko stemt u in met alle onderstaande voorwaarden.

1. Garantie

De garantie van Beko geldt uitsluitend indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

 1. u heeft het apparaat nieuw gekocht; en
 2. het defect is het gevolg van een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout; en
 3. u heeft het defect binnen de garantietermijn aan Beko gemeld; en
 4. u heeft het aankoopbewijs aan Beko overgelegd; en
 5. het apparaat is correct onderhouden; en
 6. u heeft er redelijkerwijs alles aan gedaan om na het constateren van het defect verdere schade te voorkomen.

2. Garantietermijn

Indien u als consument koper het apparaat nieuw van een winkel heeft gekocht, biedt Beko u hierop standaard 24 maanden garantie te rekenen vanaf de datum van aankoop.
Andere kopers die het apparaat nieuw van een winkel hebben gekocht biedt Beko een garantie van standaard 12 maanden te rekenen vanaf de datum van aankoop.
Op reparaties buiten de garantietermijn biedt Beko 3 maanden garantie.
Reparatie of vervanging van een apparaat leidt niet tot het opnieuw aanvangen van de garantietermijn.

Wanneer u een wasmachine, vaatwasser en/of en koelkast heeft gekocht die is voorzien van een koolborstelloze motor (inverter, BLDC) en de productcatalogus van de fabrikant biedt een garantie van 120 maanden op deze motor, dan biedt Beko 120 maanden garantie op deze motor indien deze niet meer door Beko kan worden gerepareerd en door Beko wordt vervangen.
Voorrijkosten en de tijd die nodig is om motor te repareren of te vervangen vallen niet onder deze verlengde garantietermijn op koolborstelloze motoren.

3. Omvang garantie

Tenzij uitgesloten repareert of vervangt Beko een defect apparaat onder de garantie en blijven de kosten die Beko daarvoor moet maken voor haar rekening.

Wasmachines, wasdrogers, vaatwassers, fornuizen, koel- en vrieskasten, inbouwovens, inbouwkookplaten en afzuigkappen met een winkelprijs van meer dan € 150,- inclusief BTW worden op locatie van de koper in Nederland gerepareerd.
Andere apparaten dient u voor de garantie en/of reparatie op de locatie van Beko of op een door Beko aan te wijzen locatie aan te bieden.

Bij een reparatie op locatie dient u er zorg voor te dragen dat het apparaat voor reparatie volledig toegankelijk is voor de servicetechnicus.
Indien het apparaat zodanig is ingebouwd of anderszins geplaatst dat de benodigde tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de kosten daarvoor door Beko aan u in rekening gebracht.
Indien het uit- en inbouwen een risico op schade oplevert kan een reparatie onder garantie of buiten de garantie geweigerd worden.
Indien het uit- en inbouwen redelijkerwijs schade met zich meebrengt aan bijvoorbeeld vloeren, keukenkasten, stucwerk etc., gebeurt dit met uw instemming en komen de kosten van herstel daarvan voor uw rekening.

Beko mag een onderdeel of apparaat voor onderzoek meenemen en/of na vervanging houden.

4. Geen garantie

Onder garantie vallen niet:

 1. beschadigingen aan het apparaat die aanwezig was bij het verwijderen van de ongeopende fabrieksverpakking maar niet binnen 48 uur na aankoop of levering aan Beko zijn gemeld;
 2. schade ontstaan door blikseminslag, wateroverlast, stoten of vallen en/of transport;
 3. defecten die te wijten zijn aan een verkeerde plaatsing of aansluiting, de elektrische installatie waarop het apparaat wordt aangesloten, kalkaanslag, een verkeerde bediening van het apparaat, de aanwezigheid van voorwerpen die niet in het apparaat thuis horen en oorzaken die vanaf buiten het apparaat komen;
 4. roestvorming bij apparaten geplaatst in een natte ruimte of een ruimte met een hoge luchtvochtigheid;
 5. overbelasting, normale slijtage en slijtage bij excessief gebruik, onoordeelkundig gebruik, reparatie door de koper of een derde;
 6. showroom-apparaten die reeds langer dan 24 maanden uit het Beko leveringsprogramma zijn gehaald en demonstratiemodellen;
 7. kleine afwijkingen van de kwaliteit en/of specificaties die geen merkbare nadelige invloed hebben op de waarde, de werking en/of de deugdelijkheid van het apparaat.

5. De garantie vervalt indien:

 1. het apparaat door een ander dan Beko of een ander dan door Beko aangewezen persoon wordt gerepareerd of aangepast;
 2. het serienummer is beschadigd, verwijderd of anderszins onleesbaar is.

6. Niet terecht beroep op garantie:

Indien er geen sprake blijkt te zijn van een defect of het defect valt niet onder de garantie, dan zullen de door Beko gemaakte kosten aan u in rekening worden gebracht tegen de geldende tarieven.
De kosten kunnen onder meer bestaan uit voorrijkosten, een vergoeding voor de door de servicetechnicus bestede tijd en de prijs van vervangingsonderdelen.

7. Niet-thuiskosten

Indien u niet aanwezig bent ondanks een gemaakte afspraak voor een servicebezoek, zal Beko aan u een vergoeding van € 95,- inclusief BTW in rekening brengen.

8. Reparatie niet mogelijk

Indien binnen de garantietermijn naar de mening van Beko reparatie van het apparaat redelijkerwijs niet mogelijk is, is Beko gerechtigd om het apparaat te vervangen door een gelijkwaardig nieuw apparaat of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is om de aankoopprijs aan u te vergoeden.
Indien u Btw-plichtig bent, betreft dit de aankoopprijs exclusief Btw.
Indien het product twee jaar na de aankoopdatum, maar binnen de garantietermijn ter reparatie wordt aangeboden, mag Beko Nederland bij een vervanging door een nieuw apparaat of vergoeding van de aankoopprijs, rekening houden met de gemiddelde levensduur van dit soort apparaten en de duur waarvoor het apparaat is gebruikt.
Dit betekent dat in dat geval Beko Nederland een redelijke vergoeding in rekening mag brengen voor het leveren van het vervangende apparaat of een redelijke korting mag toepassen op het vergoeden van de aankoopprijs.
Voor de gemiddelde levensduur van een bepaald apparaat wordt uitgegaan van hetgeen de Uneto-VNI ten aanzien daarvan bepaalt.

9. Tarieven

Voor reparaties die niet onder de garantie vallen brengt Beko u de voorrijkosten in rekening en voor de eerste 15 minuten werk van de servicetechnicus een vergoeding van € 95,- inclusief Btw en voor de bestede tijd daarna € 30,- inclusief Btw per 15 minuten.
De hiervoor genoemde vergoeding dient u aan de servicetechnicus te betalen, tenzij Beko anders aangeeft.
Bij een betaling anders dan aan de servicetechnicus brengt Beko administratiekosten a € 25,- in rekening.

10. Overig

Beko kan niet worden aangesproken anders dan op nakoming van deze (garantie-)voorwaarden zodra deze door u zijn geaccepteerd.
Beko is enkel aansprakelijk voor schade indien haar dit kan worden verweten.
Beko is niet aansprakelijk voor schade van niet-consumenten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid door Beko.

Op de overeenkomst die ontstaat doordat deze voorwaarden worden geaccepteerd is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Voor geschillen die ontstaan tussen Beko en een niet-consument is uitsluitend de bevoegde rechter te Den Haag bevoegd om kennis te nemen van dit geschil.

Beko Netherlands, Signaalrood 21, 2718 SH Zoetermeer, tel 079-3637315, www.beko-nl.com – td@asogem.nl